Slide background

Wynagrodzenia

Kancelaria prawna z Opola wynagrodzenia za porady i obsługę prawną ustala zgodnie z przedstawionymi poniżej przepisami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest w oparciu o przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) – w zakresie wynagrodzenia za czynności pełnomocnika powoda cywilnego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym oraz obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Dla potrzeb każdego klienta Kancelaria może zaproponować różne warianty rozliczeń. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia; System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy;
  • System rozliczeń godzinowych gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia; System ten jest stosowany głównie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac;

W przypadku przedsiębiorców wynagrodzenie ryczałtowe ustalane indywidualnie z Klientem obejmuje bieżącą obsługę prawną w ramach uzgodnionego z klientem miesięcznego limitu godzin, co pozwala zapewnić stały nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z bieżącą działalnością przedsiębiorcy. Ryczałt obejmuje zarówno stosunki zewnętrzne takie jak kontakty z kontrahentami, negocjowanie umów, reprezentowanie przed organami i władzami, jak i wewnętrzne, w tym bieżące konsultacje i opinie prawne.