Slide background

Obsługa prawna Opole – porady prawne

Legitima Kancelaria Radców Prawnych Ozon, Kośniewska-Zembaty sp. p.  zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm i osób fizycznych z zakresu prawna cywilnego, spadkowego, gospodarczego i handlowego, rodzinnego i opiekunczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego. 

Poniżej znajduje się szczegółowy zakres usług prowadzonych przez kancelarię.

Porada prawna obejmuje między innymi:

Prawo cywilne:

 • roszczenia o zapłatę,
 • prawna windykacja należności,
 • sprawy dotyczące własności ( w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności),
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • roszczenia wynikające z umów,
 • inne sprawy cywilne.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • roszczenia z tytułu zachowku i zapisu testamentowego,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • dział spadku.

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS,
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy),
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności,
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa na życzenie Klienta,
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy o alimenty,
 • rozwód, separacja,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • ustalanie ojcostwa.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę,
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy,
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy,
 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne,
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym.

Kancelaria świadczy usługi polegające m.in. na:

 • udzielaniu ustnych oraz pisemnych porad prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • prowadzeniu negocjacji z kontrahentami, dłużnikami i wierzycielami,
 • przygotowywaniu pism procesowych wszczynających postępowania sądowe, środków odwoławczych, środków zaskarżenia oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
 • reprezentowaniu klientów przed sądami wszystkich instancji, organami administracji państwowej i samorządowej, w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • występowaniu w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.
Wskazany zakres usług ma charakter jedynie przykładowy.