prawo upadłościowe

Skutki ogłoszenia upadłości

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości powoduje zmianę sytuacji prawnej dłużnika. W tym momencie uzyskuje on status upadłego. Jeśli chodzi o skutki ogłoszenia upadłości, to dotyczą one zarówno osoby upadłego jak i jego majątku. W prosty sposób możemy dokonać ich podziału, ze względu na sposób postępowania, na upadłość układową oraz likwidacyjną.

Skutki wspólne

Omawiając skutki upadłości układowej i likwidacyjnej jesteśmy w stanie podać pewne wspólne punkty. Pierwszym z nich jest fakt, że majątek upadłego staje się masą upadłości, która ma służyć zaspokojeniu zobowiązań wobec wierzycieli. Drugim jest ustanie, z mocy prawa, wspólności ustawowej między małżonkami. W tej sytuacji wspólny majątek jest włączany do masy upadłościowej. Oba elementy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia upadłości.

Skutki upadłości układowej

W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, upadły ma obowiązek udzielenia osobie sędziego-komisarza, a także nadzorcy sądowemu, wyjaśnień, które dotyczą majątku. W tej sytuacji mieniem, wchodzącym w skład masy upadłości, zarządza upadły. Jednocześnie znajduje się on pod nadzorem nadzorcy sądowego bądź zarządcy. Istotnym jest fakt, że w takiej sytuacji zawieszeniu ulegają postępowania zabezpieczające oraz egzekucyjne, które do tej pory prowadzone były przeciwko upadłemu.

Skutki upadłości likwidacyjnej

Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego oznacza, że traci on prawo do zarządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. Ponadto upadły nie może korzystać i rozporządzać tym mieniem. Kolejnym obowiązkiem upadłego jest wydanie syndykowi całego majątku oraz pełnej dokumentacji z działalności. Upadły zobowiązany jest również do udzielania wszelkich wyjaśnień zarówno syndykowi jak i sędziemu-komisarzowi.

Postępowanie upadłościowe

W wyniku ogłoszenia upadłości w sądzie upadłościowym rozpoczyna się odpowiednie postępowanie. Kolejnym etapem skomplikowanej procedury jest likwidacja masy upadłości. Jest ona równoznaczna ze sprzedażą upadłego przedsiębiorstwa w całości lub części. Ponadto obejmuje ściągnięcie wierzytelności od dłużników. W dalszej kolejności następuje podział funduszy upadłego. Postępowanie upadłościowe kończy się wydaniem odpowiedniego postanowienia przez sąd. W dokumencie może znaleźć się orzeczenie o umorzeniu zobowiązań, których nie udało się zaspokoić w toku postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości to tak naprawdę dopiero początek długiej procedury. Jej wyniki są wypadkową wielu czynników, o których wspomnieliśmy powyżej. Jej skutki to z kolei utrata majątku na rzecz pokrycia zobowiązań wobec wierzycieli.

0 odpowiedzi

Zostaw komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zapraszam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *