rozwiązanie umowy o pracę

Kilka sposobów na rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę definiujemy jako jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Ten typ umowy jest czynnością prawną, która polega na obustronnym złożeniu przez pracownika jak i pracodawcę oświadczenia woli. Pracownik w ten sposób zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a zatrudniający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o prace może być zarówno bezterminowa jak i terminowa. Należy wspomnieć również o trybach rozwiązania umowy o pracę, które są przedmiotem niniejszego wpisu.

Rozwiązanie umowy o pracę

Ustanie stosunku pracy może nastąpić zarówno w drodze rozwiązania jak i wygaśnięcia. Rozwiązanie może nastąpić zarówno z inicjatywy jednej lub obydwu stron. Z kolei wygaśnięcie jest spowodowane innymi zdarzeniami niż czynności prawne. Możemy wyróżnić następujące trzy najważniejsze sposoby rozwiązania umowy o pracę:

  • za porozumieniem stron
  • za wypowiedzeniem
  • bez wypowiedzenia

oraz dodatkowe przyczyny rozwiązania umowy o pracę:

  • po upływie terminu na jaki była zawarta
  • w momencie wykonania przez pracownika określonego zadania przy umowach na zawartych czas wykonania określonej pracy
  • w momencie powrotu pracownika do pracy przy umowach na zastępstwo

za porozumieniem stron

Najlepszym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest porozumienie stron. W ten sposób można rozwiązać każdy rodzaj opisywanej umowy. W tym przypadku nie jest istotne kto wystąpi z taką propozycją. Rozwiązanie umowy następuje w określonym przez obie strony terminie.

za wypowiedzeniem

Kolejnym rodzajem rozwiązania umowy o prace jest wypowiedzenie umowy. Polega ono na tym, że jedna ze stron składa oświadczenie woli, w którym deklaruje rozwiązanie umowy z upływem okresu wypowiedzenia. Umowę za wypowiedzeniem można rozwiązać w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy próbnej czy umowy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.

bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest jednostronnym oświadczeniem woli, które zostaje złożone przez jedną ze stron drugiej stronie. Skutkiem tego jest natychmiastowe zakończenie stosunku pracy.

Więcej informacji znajdziesz na Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Jeżeli masz problemy skontaktuj się z prawnikiem – który w razie problemów z przełożonym dopełni wszystkich formalności.

0 odpowiedzi

Zostaw komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zapraszam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *